Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Formu

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. (“Şirket”) tarafından 12 Aralık 2023 tarihinde Sabancı Center’da gerçekleştirilecek olan Enerji Sektöründe Fiziksel Varlık Yönetimi Konferansı’na katılım sağlamanız sebebiyle bizzat paylaştığınız/paylaşacağınız
kişisel veriler, veri sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun bir şekilde işlenebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, güncellenebilir ve 3 Kişilere aktarılabilir.
 
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz; aşağıda açıklanan Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi çerçevesinde fizikselvarlikyonetimi.com sitesi üzerinden tarafınızca doldurulacak üyelik ve yayına katılım formu yoluyla KVKK’ya uygun şekilde toplanmaktadır.
 
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Şirket tarafından aşağıda gösterilen amaçlar (“Amaçlar”) ve hukuki sebepler ile KVKK’nın 5 maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilecektir:
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kimlik ve iletişim verisi,
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kimlik, iletişim ve işlem güvenliği verisi,
  • Erişim yetkilerinin yürütülmesi amacıyla kimlik ve iletişim verisi,
  • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amacıyla kimlik ve iletişim verisi,
  • Konferans soru/ cevap panelinin takibi amacıyl kimlik ve iletişim verisi,
  • Konferans ile ilgili bilgilendirme ve duyuruların yapılması amacıyla kimlik ve iletişim verisi
 
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ YA DA KURULUŞLAR İLE AKTARIM AMAÇLARI
Toplanan kişisel verileriniz yukarıdaki Amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; Şirketimizin meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında hukuken yetkili kamu
kurum ve kuruluşlarına, iş süreçlerinin gerektirdiği ölçüde ve mevzuatın gerektirdiği işleme şartlarına uygun olarak, gerekli güvenlik önlemleri alınarak, açık rızanıza istinaden Şirket sistem ve yazılımlarının kullanımı amacıyla sunucuları yurt dışında bulunan Microsoft Inc.’e 1 KVKK’nın 8 Ve 9 Maddelerinde
belirtilen kişisel verilerin aktarımına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.
 
KİŞİSEL VERİLER İLE İLGİLİ HAKLARINIZ
Kişisel verileriniz ile ilgili olarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde
bunların düzeltilmesini isteme, Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hallerde düzeltme, silme ve yok etme işlemlerinin, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar oluşması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.
 
Bu haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.enerjisauretim.com.tr adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu aracılığıyla fiziki ortamda posta veya noter kanalıyla “Barbaros Mh. Çiğdem Sk. Ağaoğlu My Office Apt No: 1/16 Ataşehir / İstanbul” adresine veya Şirketimizin kisiselveri@enerjisauretim.com adresine e-posta kanalıyla iletebilirsiniz. Talebiniz, niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu metinde yer alan konularda daha detaylı bilgi, www.enerjisauretim.com.tr adresinde yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikasında yer almaktadır.
 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AÇIK RIZA FORMU
Aydınlatma Metni kapsamında; kişisel verilerinizin Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. tarafından aşağıdaki amaçlarla işlenmesini kabul ediyor musunuz?
  EVET HAYIR
Kimlik, iletişim ve işlem güvenliği verilerimin Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. tarafından , Şirket sistem ve yazılımlarının kullanımı amacıyla sunucuları yurt dışında bulunan Microsoft Inc.’e2 aktarılması
   
 
 
 
Ad-Soyad:
Tarih:
İmza: